• INSTYTUT NOWYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

    Centrum Transferu Technologii UMK

O instytucie

Instytut zajmuje się

Instytut Nowych Materiałów i Technologii jest placówką naukowo-badawczą, powołaną w 2016 roku z inicjatywy pracowników Wydziału Chemii UMK – prof. dr hab. Jerzego Łukaszewicza oraz dr. Anny Ilnickiej.

Jest spółką typu spin-off, działającą w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Transferu Technologii UMK.

http://inmit.umk.pl/wp-content/uploads/2018/03/10-480x270.jpg
http://inmit.umk.pl/wp-content/uploads/2018/03/12-480x270.jpg

Kim jesteśmy?

Prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz

Tematyka badawcza koncentruje się wokół syntezy, badań oraz zastosowań materiałów węglowych w kategioriach: wysokoazotowe węgle aktywne, nanorurki węglowe, grafen/grafit oraz koks z pirolizy opon samochodowych. Ma w dorobku okołu 100 publikacji oryginalnych, publikacji przeglądowych, monografii, rozdziałów w monografiach, patentów i wniosków patentowych.

W 1976 roku ukończył z wyróżnieniem studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samy roku akademickim 1975/1976 uzyskał tytuł najlepszego absolwenta UMK. Kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk chemicznych również uzyskał na toruńskiej uczelni: stopień doktora (1983) i stopień doktora habilitowanego (2001). Od roku 2007 jest profesorem UMK.

Sprawował funkcje administracyjne, będąc w latach 2002-2005 prodziekanem, a w latach 2005-2012 dziekanem wydziału. Od roku 2012 pełni fukncję dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Jest również kierownikiem katedry i naukowego Zespołu Syntezy Badania i Modelowania Nowych Materiałów.

Przebywał na wieloletnich stypendiach DAAD (Niemcy – RWTH Aachen) i Monbusho (Japonia – Kyushu University). Był koordynatorem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o łącznej wartości ok. 100 mln złotych. Kierował i był wykonawcą szeregu grantów naukowo-badawczych w ramach programów NCN, NCBiR, MNiSW, Regionalnego Funduszu Badań i Wdrożeń, współpracy bilateralnej Polska-Rosja.

Współpracuje z naukowcami z Kyushu University (Japonia), Kuwait University (Kuwejt), Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) oraz Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (Republika Korei). Obecnie kieruje grantem NCN OPUS Trójwymiarowa funkcjonalizacja grafenu metodami chemicznymi i fizycznymi.

Dr Anna Ilnicka

Działalność badawczą koncentruje na chemii materiałów, w szczególności nowych materiałów węglowych o wysokiej zawartości azotu pozyskiwanych z zasobów naturalnych. Aspekty elektrochemiczne węgla bogatego w azot są również częścią jej działalności badawczej, podobnie jak badania nad opracowywaniem innowacyjnych metod otrzymywana grafenu i nanorurek węglowych.

Rozprawę doktorską Wykorzystanie chityny i chitozanu do otrzymywania wysokoazotowych materiałów węglowych zrealizowała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego jest obecnie pracownikiem. Wyniki badań naukowych z zakresu otrzymywania nowych wyspecjalizowanych materiałów węglowych prezentowała na ponad 40 konferencjach oraz targach wynalazków o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, na których niejednokrotnie otrzymywała nagrody i wyróżnienia.

Jest współwłaścicielem spółki Instytut Nowych Materiałów i Technologii.

Węgle aktywowane

o wysokiej zawartości azotu jako materiał katodowy do baterii metal-powietrze i ogniw paliwowych

http://inmit.umk.pl/wp-content/uploads/2018/03/Plakat-wegiel-PL-270x480.jpg

Activated Carbons

of high nitrogen content as a cathode material for metal-air batteries and fuel cells

http://inmit.umk.pl/wp-content/uploads/2018/03/Plakat-wegiel-ANG-270x480.jpg

0

Years Experience

0

Medicament Invented

0

Awards Winned

0k

Happy Clients

0

Happy Clients

Galeria

Instytut Nowych Materiałów i Technologii

Skontaktuj się z nami